ลงทะเบียนเรียนบทเรียนออนไลน์
วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
            ชื่อ-นามสกุล พิมพ์ชื่อภาษาไทย ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น นที สร้างสรรค์
     
            ชื่อผู้ใช้ (Username) ชื่อสมาชิกต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z, a-z
    ผสมกับตัวเลขได้ ใช้สัญลักษณ์(underscore)ได้ ไม่มีช่องว่างในชื่อ
         มีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
            รหัสผ่าน(Password) ควรประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z, ตัวเลข หรือตัวอักษรพิเศษ อย่างน้อย 6 ตัวอักษร
            ยืนยันรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านให้ตรงกันในช่องรหัสผ่านอีกครั้ง
     
            เพศ ชาย      หญิง  
     
            อีเมล์
     
            เลขประจำตัว
  ชั้น     เลขที่  
     
            ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา