เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนบทเรียน

                                                ลงทะเบียนที่นี่
             

ประวัติผู้จัดทำ


ชื่อ นายฉัตรชัย นามสกุล นาคทอง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ 
สถานที่ทำงาน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ที่อยู่ ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2547 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
พ.ศ.2548 ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
พ.ศ.2554 ครู ค.ศ.1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ปัจจุบัน ครู ค.ศ.2  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 


บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี
จัดทำโดย ครูฉัตรชัย นาคทอง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
e-mail address: training47@hotmail.co.th