เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนบทเรียน

                                                ลงทะเบียนที่นี่
             

ผลงานที่ภาคภูมิใจ         ปี 2555 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
         ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่      

                    

                           เด็กหญิงพุทธชาติ มหาสุชลน์
                           เด็กหญิงปิยะธิดา ดีดสี
                           เด็กหญิงสุภาวิณี ดีสุข
                           

   ปี 2556 รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การประกวดโครงงาน
         คอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม
         นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

         รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การประกวดโครงงาน
         คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรม
         นักเรียนระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
         จังหวัดเพชรบูรณ์
        
      

         รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
         ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
         เมืองทองธานี

                           เด็กหญิงธนพร มั่นสุข
                           เด็กหญิงธนวรรน ภู่เจริญ
                           เด็กหญิงอารญา ศรีจรูญ
                             คะแนนทดสอบทางการศึกษา(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


                              ปี 2555 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 53.12
                              ปี 2556 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 54.21


                    

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี
จัดทำโดย ครูฉัตรชัย นาคทอง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
e-mail address: training47@hotmail.co.th